ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.babaminciftligi.com İnternet Sitesi ve mobil uyumlu uygulamalar, mikro siteler ve alt sitelerin (“İnternet Sitesi”) sahibi Yüksel Caddesi 30/B Kızılay/ANKARA adresinde mukim, 0644034167700013 mersis numaralı Opus Medikal Sistemler Tarım Hayvancılık ve Gıda İşletmeleri İthalat ve İhracat Ticaret Ltd. Şti. (“Babamın Çiftliği”) ile İnternet Sitesine üye olmak isteyen kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmektedir.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, İnternet Sitesinde bulunan sözleşmenin, elektronik ortam üzerinden Kullanıcı tarafından onaylanması anı itibariyle kurulmuş kabul edilir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından onaylandığı andan itibaren hüküm doğurur.

Kullanıcı, İnternet Sitesine üye olarak, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu sözleşmenin konusu; İnternet Sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir.

2.2 Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, İnternet Sitesi içinde yer alan ve İnternet Sitesi tarafından kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.

2.3 Kullanıcı ve Babamın Çiftliği , işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

  1. HİZMET VE HİZMETİN KAPSAMI

3.1. İnternet sitesinde sunulacak hizmetler, elektronik ortamda alışveriş imkanının sağlanmasından ibarettir.

3.2. Babamın Çiftliği, Kullanıcı’ların işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, İnternet Sitesinin hizmetlerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir.

Site üzerinde yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalar, yine İnternet Sitesi üzerinden Kullanıcı’lara duyurulur.

3.3.İnternet sitesi tarafından sunulan hizmetlerde yukarıdaki madde gereği yapılan değişiklik ve/veya uyarlamalar, Kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır.

  1. HİZMETTEN FAYDALANMA ŞARTLARI

4.1. Üyelik; İnternet Sitesinin ilgili bölümünden Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından İnternet Sitesi’ne üye olmak için gerekli kişisel bilgilerinin işlenmesi ve işbu sözleşmenin onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.
4.2. İnternet Sitesine üye olabilmek için reşit olmak ve işbu sözleşmenin 6.5.2. maddesi uyarınca, İnternet Sitesi tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

  1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
5.1.1. Kullanıcı’ların, İnternet Sitesi tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı’ların sorumluluğundadır. Kullanıcı’ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı’ların ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan, İnternet Sitesinin ve/veya Babamın Çiftliği’nin doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.
5.1.2. Kullanıcı, Babamın Çiftliği ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki İnternet Sitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İnternet Sitesi ve Babamın Çiftliği ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

5.1.3. Kullanıcı’ların, hukuka aykırı olarak ellerinde bulunan başkalarına ait kredi kartları ve/veya banka hesapları kullanmak suretiyle, İnternet Sitesi üzerinden yaptıkları alışverişlerden,’ Babamın Çiftliği’nin ilgili üçüncü şahıslara karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
5.2. Babamın Çiftliği’nin Hak ve Yükümlülükleri
5.2.1. Babamın Çiftliği, İnternet Sitesi’nde sunulan mal ve hizmetleri her zaman değiştirebilme; bilgileri ve içerikleri Kullanıcı’lar da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Babamın Çiftliği, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanır.

Kullanıcı’lar, Babamın Çiftliği’nin talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri derhal yerine getirmek zorundadırlar.

Değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, Kullanıcı’lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlardan, hukuki ve cezai sorumluluk tamamen Kullanıcı’lara aittir.
5.2.2. Babamın Çiftliği, İnternet Sitesi’nde mevcut bulunan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol eder. Ancak gösterilen bütün çabaya rağmen ilgili bilginin güncel durumu ile İnternet Sitesi’nde yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Bu ve bunun gibi olası hatalardan Babamın Çiftliği sorumlu değildir.
5.2.3 Babamın Çiftliği, İnternet Sitesinde yer alan şahsi Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği ile kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde ve İnternet Sitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası hükümleri çerçevesinde muhafaza eder.
5.2.4 Babamın Çiftliği,

İnternet Sitesi’nin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı, İnternet Sitesi’ni ve/veya Babamın Çiftliği’ni karalayıcı ve kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, yorumları istediği zaman erişimden kaldırır; bu mesaj ve yorumları giren Kullanıcı’nın üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan geçici veya sürekli son verebilir ve hakkında cezai ve hukuki işlem başlatarak maddi veya manevi tazminat isteyebilir.

  1. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Fikri Mülkiyet Hakları

İnternet Sitesi’nde bulunan yazılar, içerik, yazılım, video, müzik, ses, grafik, fotoğraflar, canlandırmalar, sanatsal çalışmalar, fotoğraflar, isimler, logolar, markalar, hizmet markaları ve diğer materyal de dâhil ancak bunla sınırlı olmamak üzere (“İçerik”); telif hakları, markalar ve/veya diğer mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. İçerik; hem Babamın Çiftliği’nin sahip olduğu veya kontrolü altında olan içeriği, hem de üçüncü şahısların sahip olduğu veya kontrolü altında olan ve Babamın Çiftliği’ne lisans tanınan içeriği ifade etmektedir. Kullanıcı, İnternet Sitesi’ni oluşturan her bir makale, rapor ve diğer unsurlar, fikri mülkiyet konusu teşkil edebilir. İnternet Sitesi’ndeki tüm ek fikri mülkiyet bildirimleri ile kısıtlamalarına uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Babamın Çitfliği’nin önceden açık yazılı izni olmadan Babamın Çiftliği markalarını veya ticari unvanlarını kullanamayacağını ve bu isim ve markalara ilişkin hiçbir mülkiyet hakkına sahip olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İnternet Sitesi’ne herhangi bir kişi tarafından izinsiz erişim sağlandığı, İnternet Sitesi’nin herhangi bir kişi tarafından izinsiz kullanıldığı veya İnternet Sitesi’nin ya da herhangi bir içeriğinin herhangi bir üçüncü şahsın telif hakkını, markasını, sözleşmesel veya kanuni haklarını ihlal ettiği unsurlarında Kullanıcı bilgi sahibi olmasını takiben Babamın Çiftliği’ne yazılı bilgi vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.2. Sözleşme Değişiklikleri
6.2.1. Babamın Çiftliği tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, uygun göreceği herhangi bir zamanda,  işbu sözleşmede değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir ve İnternet Sitesi’nde ilan eder. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
6.2.2. İşbu sözleşme, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.
6.3. Mücbir Sebepler
6.3.1. Hukuken mücbir sebep sayılan bütün durumlarda, Babamın Çiftliği tarafından, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik, gereği gibi ifa etmeme veya hiç ifa etmeme halleri, sözleşmeyi gereği gibi veya hiç ifa etmeme hukuki nitelendirmesi içerisinde görülemeyecektir. Bu haller sebebiyle herhangi bir hukuki sorumluluk söz konusu olmayacak, herhangi bir tazminat talebi dile getirilemeyecektir.

6.3.2. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil, kanuni hükümlerle korunan bütün sebepler olup fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla meşhur ve maruf olaylar dahil olmak üzere öngörülmeyen, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Babamın Çiftliği’nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılmaz olaylar olarak yorumlanacaktır.
6.4. Uygulanacak Hukuk
İşbu Sözleşmenin uygulanması, yorumlanması ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetimi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabiidir ve Taraflar Türk Mahkemelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedir.
6.5. Sözleşmenin Feshi
6.5.1. İşbu sözleşme Kullanıcı, İnternet Sitesi’ne üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek olup, Kullanıcı’nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

6.5.2. Babamın Çiftliği, Kullanıcı’ların işbu sözleşme, ekleri, İnternet Sitesi içinde yer alan kullanıma, üyeliğe, mal ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek, ve Kullanıcı’lar fesih sebebiyle Babamın Çiftliği’nin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

  1. Kullanıcılar’ın, herhangi bir yöntem kullanarak İnternet Sitesi’nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
  2. Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini Kullanıcı dışında bir üçüncü kişiye devretmesi veya kullanıma açması,
  3. Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunması,
  4. Kullanıcılar’ın izinsiz aldıkları başkalarına ait kredi kartları ve/veya hesaplardan yaptıkları İnternet Sitesi’nde işlem yapması

Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, İnternet Sitesi’nde yer alan mal ve hizmetlerinden faydalanırken ve İnternet Sitesi’ndeki mal ve hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, İnternet Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder.